Prawo rodzinne i opiekuńcze

 • rozwód ( z orzekaniem o winie i bez orzekania ), separacja
 • unieważnienie małżeństwa
 • ustalenie bądź zaprzeczenie ojcostwa lub macierzyństwa
 • przysposobienie lub rozwiązanie przysposobienia
 • przyznanie / pozbawienie / ograniczenie władzy rodzicielskiej, ustalenie kontaktów z dzieckiem
 • intercyza – zniesienie wspólności majątkowej małżeńskiej
 • alimenty, uznanie obowiązku alimentacyjnego za wygasły oraz egzekucja alimentów
 • pozbawienie współmałżonka zarządu majątkiem wspólnym
 • alimenty
 • alimenty od osób zobowiązanych do alimentacji w dalszej kolejności (babcia, dziadek)
 • ubezwłasnowolnienie